آسمان و زمین در تسخیر شماست.....آسمان و زمین در تسخیر شماست.....